ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 

Το παρόν κείμενο (σε συνδυασμό με κάθε άλλο αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.brandsGalaxy.gr κείμενο στο οποίο το παρόν κείμενο παραπέμπει) θέτει τους όρους που διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr και την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω του τόπου αυτού. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς και να προβείτε στη χρήση του διαδικτυακού τόπου και στην αγορά προϊόντων μέσω αυτού, μόνο εφόσον συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους. Οι όροι του παρόντος δεν θίγουν τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Χρήσης & Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στον όρο 20 («Επικοινωνία») τρόπους επικοινωνίας. 

1.       Η Εταιρία

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος κειμένου καλύπτουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr και την πώληση κάθε προϊόντος μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι πωλήσεις αφορούν επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και απευθύνονται στα μέλη του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr σε ιδιαιτέρως χαμηλές τιμές και προσφορές. Τον διαδικτυακό τόπο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «BRANDSGALAXY - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «BRANDSGALAXY A.E.», με Αρ.Μ.Α.Ε. 69914/01AT/B/10/205, αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 009456401000, Α.Φ.Μ 997669197 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, και έδρα στην Αθήνα, Αστροναυτών 2, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125 (στο εξής «BRANDSGALAXY A.E», "εμείς" ή "εμάς") . Τα στοιχεία επικοινωνίας με την BRANDSGALAXY A.E. αναφέρονται στον όρο 20 («Επικοινωνία»).

2.        Στόχος των  Όρων Χρήσης και Συναλλαγών

Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών θέτουν τους όρους χρήσης από τους καταναλωτές του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών καθώς και τους όρους της σύμβασης ανάμεσα σε κάθε καταναλωτή και την BRANDSGALAXY A.E..

Με κάθε από μέρους σας χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr, όπως ενδεικτικώς τέτοιες χρήσεις είναι η είσοδος/πλοήγηση στον διαδικτυακό τόπο, η εγγραφή σε αυτόν, οι συναλλαγές μέσω αυτού, η καταχώρηση/ανάρτηση περιεχομένου σε αυτόν, η επικοινωνία μέσω αυτού κλπ., αποδέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές σας που θα διεξαχθούν με την εταιρεία BRANDSGALAXY A.E. θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών (σε συνδυασμό με κάθε άλλο κείμενο στο οποίο οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν). Οι καταναλωτές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να προβούν σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλο κείμενο στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν) θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την BRANDSGALAXY A.E.. Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της BRANDSGALAXY A.E.. Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλο κείμενο στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν)  μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν από την BRANDSGALAXY A.E.. Όσον αφορά την παραγγελία σας, οι ισχύοντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και τροποποιήσεις κάθε άλλου κειμένου στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν). Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr μετά από κάθε τροποποίηση των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλου κειμένου στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν)  λογίζεται ως αποδοχή των σχετικών τροποποιήσεων.

3.       Χρήση Διαδικτυακού Τόπου - Ιδιότητα Μέλους

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, καθώς και την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους στην brandsGalaxy ή/και με την υποβολή παραγγελίας  εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά την κείμενη νομοθεσία. Αν δεν κατέχετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Η BRANDSGALAXY AE σας δίνει την δυνατότητα να γίνετε μέλος στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr με την συμπλήρωση αίτησης εγγραφής on-line. Η BRANDSGALAXY A.E. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση μέλους καθώς επίσης και να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια την εγγραφή ενός μέλους για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω άρνησης παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων κατά την παράδοση αυτών, λόγω παράβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς, λόγω συμπεριφοράς αντιβαίνουσας στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη, κλπ.). Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την εγγραφή του απενεργοποιώντας το λογαριασμό του από το site από τη κατηγορία Πληροφορίες, Τα Προσωπικά μου Στοιχεία.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου  www.brandsGalaxy.gr από κάθε μέλος γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών/καταναλωτών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

4.       Προσωπικά Δεδομένα

Οι πληροφορίες που παρέχετε στον διαδικτυακό μας τόπο μας υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Με την παροχή των στοιχείων σας και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BRANDSGALAXY A.E. και παρέχετε την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που μας παρέχετε. Περαιτέρω, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

5.       Επιφυλάξεις

Η BRANDSGALAXY A.E. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, σε μερικές περιπτώσεις οι παρεχόμενες στο διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr πληροφορίες  πιθανό να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένης της εξ αποστάσεως πώλησης των προϊόντων, συγκεκριμένες ιδιότητες πωλούμενων προϊόντων (χρώματα, υφάσματα κλπ.) όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις στο διαδικτυακό τόπο www.brandsgalaxy.gr μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνες του πραγματικού προϊόντος. Εάν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα με τον όρο 11 («Επιστροφές και Πολιτική Αποζημίωσης») του παρόντος και την Πολιτική Επιστροφών μας, την οποία θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα στον διαδικτυακό μας τόπο. Η BRANDSGALAXY A.E. καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει, αλλά δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που πωλούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr και αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας συγκεκριμένων προϊόντων χωρίς να υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

6.       Η παραγγελία σας

Από τη στιγμή που ολοκληρώνετε και επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας μέσω του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο, η BRANDSGALAXY A.E. αποστέλλει άμεσα, στο σχετικώς δηλωθέν από εσάς e-mail, αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας το οποίο και περιλαμβάνει την εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η BRANDSGALAXY A.E. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διεκπεραιώσει κάθε παραγγελία σας, μπορεί όμως να προκύψουν ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας δεν θα καταστεί δυνατή (π.χ. λόγω εξάντλησης του αποθέματος, λόγω διαπίστωσης ελαττώματος του προϊόντος κλπ.), παρά το γεγονός ότι σας έχει σταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας. Η BRANDSGALAXY A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποια παραγγελία ανά πάσα στιγμή, κατά την διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 20 ημερών από την ημέρα που σας απεστάλη το e-mail επιβεβαίωσης και είτε θα σας προσφέρουμε κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν, οπότε εσείς θα επιλέξετε αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί το παρόμοιο προϊόν, ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντάς σας όλο το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς.

Σε κάθε περίπτωση η BRANDSGALAXY A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάθε παραγγελία ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, επιστρέφοντας στον καταναλωτή κάθε σχετικώς από εκείνον καταβληθέν ποσό.

7.       Πολιτική Τιμών

Οι τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι σχετικές με τις προτεινόμενες τιμές πώλησης που μας δίνονται από τον εκάστοτε προμηθευτή. Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α. Επίσης, στην τελική τιμή της παραγγελίας σας συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα αποστολής και λοιπές επιβαρύνσεις. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η BRANDSGALAXY A.E. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Η BRANDSGALAXY A.E. στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.brandsGalaxy.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

 

Απο 31/7/2023 ως ελάχιστο όριο παραγγελίας ορίζονται τα 10€.

 

8.       Πληρωμή & Έξοδα Αποστολής

Η BRANDSGALAXY A.E. δέχεται πληρωμές με χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, PayPal ή Αντικαταβολή. Σε κάθε περίπτωση αποδέχεστε ότι η παράδοση σε εσάς της παραγγελίας σας συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής. 

Αποδεκτές κάρτες είναι Visa και MasterCard. Εάν επιλέξετε πληρωμή με PayPal, μπορείτε να στείλετε τις πληρωμές σας on-line χρησιμοποιώντας μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή έναν τραπεζικό λογαριασμό. Όταν επιλέγετε PayPal ως μέθοδο πληρωμής, πηγαίνετε στο site της PayPal, όπου μπορείτε να στείλετε την πληρωμή σας. Εάν δεν έχετε ήδη έναν λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Στο PayPal, μπορείτε να επιλέξετε πώς θα επιθυμούσατε να εκτελέσετε την πληρωμή σας (παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα) και να στείλετε έπειτα την πληρωμή. Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω χρωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.brandsGalaxy.gr. Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή να σας ανήκει. Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της εκάστοτε κάρτας. Αν δεν ληφθεί από την εταιρεία μας η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος και δεν θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την σύναψη σύμβασης πώλησης με εσάς. 

Αν επιλέξετε την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής, θα πρέπει κατά την παράδοση της παραγγελίας σας να προβείτε στην πληρωμή προς την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) που έχει αναλάβει την παράδοση, διαφορετικά η παραγγελία δεν θα παραδίδεται.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες η BRANDSGALAXY A.E. προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συναινείτε στην διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών ώστε να καταστεί εφικτή η παράδοση σε εσάς των αγορασθέντων προϊόντων.

Όποιο τρόπο πληρωμής και να επιλέξετε, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το τιμολόγιο/απόδειξη θα αποστέλλεται με την παραγγελία σας. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.brandsGalaxy.gr και ελέγξτε τις ενότητες "Ο λογαριασμός μου" και "Οι παραγγελίες μου" αφού συνδεθείτε ως μέλος.

Σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας για τη διασφάλιση του κατόχου αυτής, η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνο στον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας την πρωτότυπη ταυτότητά ή το διαβατήριο του και την χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα. Απαγορεύεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο εκτός κι αν ο αγοραστής εξουσιοδοτήσει κάποιο τρίτο πρόσωπο εγγράφως. Και στην περίπτωση της έγγραφης εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση των προϊόντων που έγινε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Τα έξοδα αποστολής για όλη την Ελλάδα υπολογίζονται με βάση το ογκομετρικό βάρος του προϊόντος.

Τα έξοδα αποστολής για την Ελλάδα διαμορφώνονται ως εξής:

Για παραγγελίες έως 10kg τα έξοδα απόστολής είναι 2,99€.

Για παραγγελίες από 11kg έως 20kg τα έξοδα απόστολής είναι 12,99€.

Για παραγγελίες από 21kg και άνω τα έξοδα απόστολής είναι 19,99€.

Τα έξοδα αποστολής για Κύπρο είναι 12€ για παραγγελία έως 2κιλά και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη. Το κόστος για κάθε επιπλέον κιλό είναι 2€.

Σε περίπτωση προωθητικής ενέργειας από την εταιρεία BRANDSGALAXY A.E με δωρεάν μεταφορικά, οι αποστολές για Κύπρος δεν δύναται να συμμετέχουν.

9.   Ασφάλεια Πληρωμών

Για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, η brandsGalaxy χρησιμοποιεί securepay ως πύλη παροχής πληρωμών μέσω τρίτων. Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός που δίνετε online αποστέλλεται σε secure server (ασφαλή διακομιστή) της securepay. Οποιοδήποτε κόστος προμήθειας που σχετίζεται με την πληρωμή της securepay θα επιβαρύνει την BRANDSGALAXY A.E..

Οι Προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, αριθμός λογαριασμού, κλπ) είναι κωδικοποιημένες με σύνδεση 128/256bit SSL σε μια προσπάθεια να εμποδίσουμε την πρόσβαση σε αυτές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η BRANDSGALAXY A.E. δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας. Η BRANDSGALAXY A.E. δεν εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών που εισάγονται για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής και δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

10.   Παράδοση των αγορών σας

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, παραδίδουμε μόνο εντός της Ελληνικής και Κυπριακής Επικράτειας.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που δηλώνετε και στην οποία θα αποσταλεί η παραγγελία σας είναι σωστή. Η παράδοση του πακέτου σας θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήξη της καμπάνιας. Σε κάθε περίπτωση θα σας αποστείλουμε e-mail με την Εκτιμώμενη Ημερομηνία Παράδοσης.   Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή στις ενότητες "Ο λογαριασμός μου" και "Οι παραγγελίες μου" αφού συνδεθείτε ως μέλος στην ιστοσελίδα μας. Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

1.            Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail για να επιβεβαιώσουμε αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί κάποιο εναλλακτικό προϊόν. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας περιλαμβάνει προϊόντα διαθέσιμα στις αποθήκες μας καθώς και προϊόντα που έχει καθυστερήσει η παραλαβή τους μπορούν να σας αποσταλούν κατ’ αρχήν τα διαθέσιμα προϊόντα και κατόπιν τα υπόλοιπα προϊόντα μετά την παραλαβή τους στις αποθήκες μας.

2.            Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail, για να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.

3.            Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.

4.            Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα.

Σε περίπτωση που, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, το προϊόν σας δεν παραδοθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, έχετε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά με παράταση του χρόνου παράδοσης, είτε να ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας και την επιστροφή του χρηματικού ποσού που έχετε καταβάλει. Είναι προτιμότερο να εισάγετε μια διεύθυνση παραλαβής στην οποία εσείς ή κάποιος τρίτος σχετικώς εξουσιοδοτημένος από εσάς θα είναι παρών για να παραλάβει την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Εάν δεν βρίσκεται κανείς να παραλάβει και να υπογράψει για την παραγγελία στον τόπο παραλαβής, θα αφήνεται στο γραμματοκιβώτιο σας ένα σημείωμα ενημερώνοντας σας για τη μη ολοκληρωμένη παράδοση και για το πού θα μπορέσετε να παραλάβετε τα πακέτα. Σε περιπτώσεις που το δέμα θα επιστρέφεται στη BRANDSGALAXY A.E. λόγω του ότι δεν παραλήφθηκε ή λόγω δήλωσης λανθασμένης διεύθυνσης, θα αποζημιώνουμε την τιμή αγοράς αλλά όχι τα έξοδα αποστολής.

Εάν το προϊόν καταστραφεί κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τη BRANDSGALAXY A.E. και εάν είναι δυνατόν στείλτε φωτογραφίες.

11.   Επιστροφές και Πολιτική Αποζημίωσης

11.1. Γενικοί Όροι - Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την εξ αποστάσεως σύμβαση αγοράς προϊόντων από το διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων προϊόντων  (ή τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγορασθέντος προϊόντος σε περίπτωση που η παραγγελίας σας περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν χωριστά).

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις σχετικώς αναφερόμενες στην παρ. 20 [υπό τον τίτλο «Επικοινωνία»] των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών διευθύνσεις). Για την γνωστοποίηση σε εμάς της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο στην ενότητα «Πολιτική Επιστροφών», όπως αυτή βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr, υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Η αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησής (είτε σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης είτε με κάθε άλλο ξεκάθαρο τρόπο) μπορεί να γίνει και μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ενότητα «Επικοινωνία» του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr. Στη δήλωσης υπαναχώρησής θα πρέπει να αναγράψετε το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θα σας διαβιβάσουμε  μέσω email επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Οφείλετε εσείς να στείλετε πίσω τα αγαθά με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων λόγω υπαναχώρησης, επιβαρύνεστε εσείς με το κόστος επιστροφής αυτών. Εφόσον όμως η επιστροφή των προϊόντων οφείλεται σε υπαιτιότητα της BRANDSGALAXY A.E. (ελαττωματικό προϊόν, λάθος μέγεθος προϊόντος, παράδοση λάθος προϊόντος κλπ.) το κόστος επιστροφής αυτών θα βαρύνει την εταιρεία.

Εσείς φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Βεβαιωθείτε ότι μαζί με τα προϊόντα επιστρέψατε και την σχετική απόδειξη αγοράς.

Εάν υπαναχωρήσετε από την εξ αποστάσεως σύμβαση αγοράς προϊόντων από το διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr, θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Δικαιούμαστε ωστόσο να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η ανωτέρω επιστροφή χρημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πολιτική Επιστροφών και δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που κατόπιν υπαναχώρησης η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την BRANDSGALAXY A.E. (εφόσον η εταιρεία αναλαμβάνει τέτοιες παραλαβές) ή από εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών συνεργαζόμενη με την BRANDSGALAXY A.E. το κόστος επιστροφής των προϊόντων (ενημερωθείτε αναλυτικά για το ακριβές ποσό της χρέωσης για αυτές τις περιπτώσεις επιστροφής στην ενότητα «Πολιτική Επιστροφών») δύναται να μην καταβάλλεται από τον καταναλωτή με ξεχωριστή πληρωμή κατά την παραλαβή των προϊόντων αλλά να αφαιρείται, κατόπιν σχετικού συμψηφισμού, από το συνολικό προς επιστροφή στον καταναλωτή οφειλόμενο χρηματικό ποσό.   

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε στην επιστροφή προϊόντων παρακαλούμε να συμβουλευτείτε πρώτα την ενότητα «Πολιτική Επιστροφών» όπως αυτή βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής και το τυχόν κόστος επιστροφής εφόσον τα προϊόντα παραλαμβάνονται  από την BRANDSGALAXY A.E. ή από εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών συνεργαζόμενη με την BRANDSGALAXY A.E.

11.2. Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στον όρο 11.1 των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i.             στην περίπτωση προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτετε εσείς ή στην περίπτωση εξατομικευμένων προϊόντων.

ii.            στην περίπτωση προμήθειας αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

iii.           στην περίπτωση προμήθειας αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως καλλυντικά, αρώματα, κάλτσες, καλσόν, εσώρουχα, μαγιό κλπ.

iv.           στην περίπτωση προμήθειας σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές (CD, DVD κλπ.), που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση

v.           στην περίπτωση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.

11.3.Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων/Λάθος Παραγγελιών

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr καλύπτονται από τη σταθερή εγγύηση που χορηγείται από τους προμηθευτές της BRANDSGALAXY A.E. ότι δεν υπάρχουν πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή σε περίπτωση παράδοσης λάθος προϊόντων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικώς και επιστρέψετε τα ελαττωματικά/λάθος προϊόντα στην BRANDSGALAXY A.E. χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά την παραλαβή τους. Η BRANDSGALAXY A.E. θα επιχειρήσει, κατόπιν δικού σας σχετικού αιτήματος, να αντικαταστήσει τα προϊόντα με έτερα ομοειδή και να τα αποστείλει σε εσάς, εφόσον τα προϊόντα είναι ακόμη διαθέσιμα,  το συντομότερο δυνατόν. Δεδομένης της σύντομης διάρκειας των προσφορών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr πιθανόν αυτό να μην είναι δυνατό. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση, θα σας επιστραφεί στο ακέραιο το χρηματικό ποσό που έχετε καταβάλει, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επιστροφής των προϊόντων.

12.   Ευθύνη και Αποποίηση Ευθύνης

Η χρήση της ιστοσελίδας www.brandsGalaxy.gr υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους. Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr σύμφωνα πάντοτε με την νομοθεσία και τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.brandsGalaxy.gr, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BRANDSGALAXY A.E. δεν θα ευθύνεται (αστικώς ή/και ποινικώς) για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια συμβολαίων ή για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημιά κάθε είδους η οποία προκλήθηκε από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία και χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr.

Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η BRANDSGALAXY A.E. δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα σχετικά πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ.) στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η BRANDSGALAXY A.E. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη ή έτερα προβλήματα στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr.

Η BRANDSGALAXY A.E. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με τον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

Η BRANDSGALAXY A.E. δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας ή την καθυστέρηση αυτής.

Η BRANDSGALAXY A.E. διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

13. Χρήση Ιστοσελίδας

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε αθέμιτο σκοπό ή απαγορευμένο από τους παρόντες όρους ή για να επιδιώξετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα της BRANDSGALAXY A.E. ή άλλων. Η BRANDSGALAXY A.E. μπορεί να δώσει σε μέλη τη δυνατότητα να αναρτούν μηνύματα στον διαδικτυακό τόπο www.brandsgalaxy.gr.  Η BRANDSGALAXY A.E. δεν δεσμεύεται να ελέγχει μηνύματα, πληροφορίες ή περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα από χρήστες και δεν έχει καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Εν τούτοις, η BRANDSGALAXY A.E. πιθανόν να παρακολουθεί κατά καιρούς τις αναρτήσεις της ιστοσελίδας και πιθανόν να αρνηθεί, να μην αποδεχτεί και/ή να αφαιρέσει αναρτήσεις από την ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να αναρτήσετε περιεχόμενο ή άλλου τύπου επικοινωνία που περιλαμβάνει (α) πολιτικό ή άλλου τύπου αθέμιτο, καταχρηστικό, παράνομο, ανάρμοστο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό υλικό ή περιεχόμενο που προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, (β) διαφημίσεις κάθε τύπου, (γ) προσωπικές πληροφορίες (όπως Α.Φ.Μ, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, τηλεφωνικούς αριθμούς, κλπ), (δ) εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τη BRANDSGALAXY A.E. ή τους συνεργάτες της, (ε) spam, chain letters, ψεύτικα E-mail, διαγωνισμούς και προωθητικό υλικό, (ζ) μηνύματα που προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικές πληροφορίες, και (η) πληροφορίες παρόμοιες ή σχετικές με τα παραπάνω.

Επιπλέον συμφωνείτε να μη στέλνετε προσκλήσεις σύνδεσης στην BRANDSGALAXY A.E. σε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε.

Επιπρόσθετα, στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αναγράφονται στους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα: α) για να στέλνετε αυθαίρετα εμπορικά e-mails, β) να παραβιάζετε οποιοδήποτε προσωπικό δικαίωμα ή δικαίωμα ιδιοκτησίας, γ) να παρουσιάζετε ψευδή στοιχεία που ανήκουν σε άλλους χρήστες ή να χρησιμοποιείτε ψεύτικο e-mail, δ) να αντιποιηθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εγγεγραμμένο χρήστη αυτής της ιστοσελίδας ή υπάλληλο της BRANDSGALAXY A.E., ε) να πραγματοποιείτε παράνομες δραστηριότητες, ή ζ) να συγκεντρώνετε ή να αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο, η) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην BRANDSGALAXY A.E. ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, θ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ., ι) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), κ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, λ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, μ) για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ν) για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της BRANDSGALAXY A.E. δεν ευθύνονται για ενέργειες τρίτων οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr, και η BRANDSGALAXY A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η BRANDSGALAXY A.E. ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Η BRANDSGALAXY A.E. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την επικοινωνία σας με τρίτους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στο διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου μας www.brandsGalaxy.gr προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τα μέλη του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr. Στα μέλη δεν επιτρέπεται να μεταπωλούν προϊόντα αγορασμένα από το διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr.

Αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα με το παρόν ότι θα αποζημιώσετε την BRANDSGALAXY A.E. και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή/και αποθετική ζημία μη αποκλειόμενης τυχόν ηθικής βλάβης) τυχόν υποστούν ή για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί εναντίον τους από τρίτους λόγω περιεχομένου που αναρτήσατε, δημοσιεύσατε ή άλλως μεταφέρατε μέσω των υπηρεσιών της BRANDSGALAXY A.E., καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των στοιχείων σας και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλου κειμένου στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν) ή της κείμενης νομοθεσίας. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων δύναται να επιφέρει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της BRANDSGALAXY A.E., διαγραφή στοιχείων/περιεχομένου καταχωρημένων/αναρτημένων στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr ή/και διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του μέλους που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλο κείμενο στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν) ή την κείμενη νομοθεσία καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που η BRANDSGALAXY A.E. ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να θεραπευθεί η ζημία, ακόμη και να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παράνομο υλικό ή πληροφορίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Τα μέλη δεσμεύονται ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου, ότι δεν αντίκεινται στην κατά τα χρηστά ήθη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και ιδιαίτερα το προσωπικό απόρρητο. Εάν τα στοιχεία που μας έχετε δώσει δεν είναι ακριβή και αληθή, είναι πιθανόν να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί τυχόν παραγγελία σας.

14. Πνευματικά δικαιώματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της BRANDSGALAXY A.E. και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά), αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια της BRANDSGALAXY A.E.. Η εμφάνισή του εν λόγω περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Το όνομα της BRANDSGALAXY A.E., το όνομα χώρου (domain name) www.brandsGalaxy.gr και κάθε σχετικό με αυτά λογότυπο (για παράδειγμα τα πράσινα και βαθυπόρφυρα φύλλα) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτον με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια της BRANDSGALAXY A.E.

Όλες οι αναφερόμενες στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr επωνυμίες, ονόματα υπηρεσιών, και ονόματα συναλλαγών (συνολικά ονομαζόμενα «Επωνυμίες») είναι ιδιοκτησία της BRANDSGALAXY A.E. ή άλλων αντίστοιχων ιδιοκτητών που έχουν χορηγήσει στη BRANDSGALAXY A.E. το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες Επωνυμίες. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

15.   Ιστοσελίδες τρίτων

Η BRANDSGALAXY A.E. μπορεί να αναφέρει στον διαδικτυακό τόπο της www.brandsGalaxy.gr ιστοσελίδες τρίτων ή/και να παρέχει ενεργό σύνδεσμο (link) προς αυτές. Η BRANDSGALAXY A.E. δηλώνει ρητά ότι δεν ελέγχει ούτε συντάσσει το σχέδιο, το περιεχόμενο και την εν γένει λειτουργία των οποιωνδήποτε αναφερόμενων/συνδεδεμένων ιστοσελίδων τρίτων. Διαχωρίζουμε τη θέση μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφερόμενης ή συνδεδεμένης με τον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr ιστοσελίδας τρίτου ή για οιαδήποτε μετάδοση δεδομένων γίνεται από ή προς ιστοσελίδες τρίτων ούτε εγγυόμαστε με κανέναν τρόπο τη νομιμότητα και ασφάλεια της λειτουργίας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας κάθε τρίτου. Οποιαδήποτε αναφορά σε ιστοσελίδα τρίτου ή και ενεργός σύνδεσμος (link) προς αυτήν, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και κάθε προϊόν ή/και υπηρεσία που προωθείται/παρέχεται (διαφήμιση ή πώληση) μέσω ιστοσελίδας τρίτου σε καμία περίπτωση δεν προωθείται/παρέχεται από την BRANDSGALAXY A.E., ούτε σχετίζεται με οιονδήποτε τρόπο με την BRANDSGALAXY A.E.. Επιπλέον κάθε αναφορά σε ιστοσελίδα τρίτου ή τυχόν ενεργός σύνδεσμος (link) προς αυτήν δεν συνιστά σε καμία περίπτωση υπόδειξη ή σύσταση ή προτροπή από μέρους της BRANDSGALAXY A.E. επίσκεψης της ιστοσελίδας του τρίτου ή/και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του τρίτου ή ανάπτυξης οποιασδήποτε άλλης σχέσης ή συναλλαγής με τον τρίτον.

16. Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή, η οποία δεν κατέστη δυνατό να διευθετηθεί κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος σας προς την BRANDSGALAXY A.E., έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση των αρμόδιων για καταναλωτικές διαφορές φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) όπως αυτοί είναι καταχωρημένοι στο ειδικό Μητρώο φορέων ΕΕΔ το οποίο τηρείται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 70330/2015 όπως ισχύει. Η διαδικασία ΕΕΔ στοχεύει στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση με την παρέμβαση φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ).

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πανενωσιακή πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ ώστε να υποβάλετε την καταγγελία σας. Εθνικό σημείο επαφής για την Ελλάδα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών έχει οριστεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή – Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]).

Η BRANDSGALAXY A.E. διατηρεί το δικαίωμα να μην συμφωνήσει στην χρησιμοποίηση φορέα ΕΕΔ για την εναλλακτική επίλυση διαφοράς ή να αποσυρθεί από τη διαδικασία ΕΕΔ σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να μην συμφωνήσει με την τυχόν προτεινόμενη λύση. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή σε ΕΕΔ δεν αποκλείει τη δυνατότητα επιδίωξης έννομης προστασίας μέσω δικαστικών διαδικασιών.

17.   Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος συντάσσονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Για να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου πατήστε εδώ.

18.   Ανωτέρα Βία

Η BRANDSGALAXY A.E. δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Η BRANDSGALAXY A.E. θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός (1) μηνός, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

19.   Διάφορα

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος (ή κάθε άλλο κείμενο στο οποίο το παρόν κείμενο παραπέμπει) αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής, στο σύνολο του ή κατά ένα μέρος του, οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η BRANDSGALAXY A.E. δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Κάθε αντισυμβαλλόμενος της BRANDSGALAXY A.E. δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Η μη ενάσκηση από την BRANDSGALAXY A.E. των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται τη παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

20.   Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με την BRANDSGALAXY A.E. το διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr και τους όρους χρήσης αυτού, οι καταναλωτές μπορούν να συμπληρώνουν και αποστείλουν τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ενότητα «Επικοινωνία» του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr ή να απευθύνονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέσω τηλεφώνου στο 211 1894400 ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: BRANDSGALAXY A.E., Αστροναυτών 2 Τ.Κ. 15125, Μαρούσι.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 30/11/2023 11:16:48 μμ