ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ «Brands Galaxy Loyalty Club»

Το πρόγραμμα πιστότητας «Brands Galaxy Loyalty Club» (εφεξής το «Πρόγραμμα») έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «BRANDSGALAXY – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Αστροναυτών, αριθ. 2 (εφεξής «BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.») και είναι πρόγραμμα παροχών, προσφορών και προνομίων διατιθέμενων από το ηλεκτρονικό κατάστημα brandsGalaxy.gr στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα (εφεξής το «Μέλος» ή τα «Μέλη»). Σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός η επιβράβευση των πελατών της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που την επιλέγουν για τις αγορές ειδών που αφορούν αυτούς και την οικογένεια τους και η προνομιακή τους ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες της και αφετέρου η καταγραφή, ανάλυση και έρευνα της αγοραστικής τάσης των πελατών της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, επισκεψιμότητα, είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του πελατολογίου της και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση.

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε καταναλωτής άνω των 18 ετών ικανός να καταρτίζει δικαιοπραξίες και να συμβάλλεται σε συμβάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα επιτυγχάνεται με την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους γίνεται με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης εγγραφής που παρέχεται on-line στον διαδικτυακό τόπο. Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση μέλους καθώς επίσης και να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια την εγγραφή ενός μέλους για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω άρνησης παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων κατά την παράδοση αυτών, λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς, λόγω συμπεριφοράς αντιβαίνουσας στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη, κλπ.). Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την εγγραφή του απενεργοποιώντας το λογαριασμό του από το διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr από τη κατηγορία Πληροφορίες, Τα Προσωπικά μου Στοιχεία.
 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε δύνανται να μεταβιβαστούν ή εκχωρηθούν οι πόντοι του Μέλους ή οι παροχές, προσφορές και προνόμια του Προγράμματος που εκείνος δικαιούται σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • Το Μέλος δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου, ότι δεν αντίκεινται στην κατά τα χρηστά ήθη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και ιδιαίτερα το προσωπικό απόρρητο. Εάν τα στοιχεία που μας έχετε δώσει δεν είναι ακριβή και αληθή, είναι πιθανόν να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί τυχόν παραγγελία σας. Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δε φέρει ευθύνη απόδοσης οποιασδήποτε παροχής, προσφοράς ή προνομίου σε Μέλος, στην περίπτωση που το Μέλος έχει υποβάλλει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία.

2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το Μέλος με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα δύναται να λάβει παροχές, προσφορές και προνόμια όπως εκάστοτε θα διατίθενται από την BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 • Το Μέλος δικαιούται έναν (1) πόντο για κάθε πέντε ευρώ (5 €) που καταβάλλει για αγορά στην οποία προβαίνει από τον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr (π.χ. αν το Μέλος προβεί σε αγορά αξίας είκοσι ευρώ (20 €) θα δικαιούται τέσσερις (4) πόντους για την εν λόγω αγορά, αν το Μέλος προβεί σε αγορά αξίας μικρότερης των πέντε ευρώ θα δικαιούται μηδέν (0) πόντους για την εν λόγω αγορά διότι δεν υπήρξε αγορά αξίας τουλάχιστον πέντε ευρώ (5 €), αν το Μέλος προβεί σε αγορά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα ευρώ (10 €) αλλά μικρότερης των δεκαπέντε ευρώ (15 €) θα δικαιούται δύο (2) πόντους για την εν λόγω αγορά διότι δεν υπήρξε αγορά αξίας τουλάχιστον δεκαπέντε ευρώ (15 €) για να δικαιούται παραπάνω πόντους, κλπ.).
 • Οι πόντοι που δικαιούται το Μέλος για κάθε αγορά στην οποία προβαίνει από τον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας της αγοράς ανεξαρτήτως του αριθμού των προϊόντων που αυτή περιλαμβάνει (π.χ. αν το Μέλος προβεί σε αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων συνολικής αξίας της αγοράς ποσού είκοσι ευρώ (20 €) θα δικαιούται τέσσερις (4) πόντους για την εν λόγω αγορά).
 • Οι πόντοι που δικαιούται το Μέλος υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε αγορά στην οποία προβαίνει από τον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr και διαφορετικές αγορές δεν αθροίζονται για τον υπολογισμό των πόντων που δικαιούται το Μέλος (π.χ. αν το Μέλος προβεί σε αγορά αξίας τριών ευρώ (3 €) και αργότερα προβεί σε νέα αγορά αξίας δύο ευρώ (2 €) δεν θα δικαιούται πόντο διότι τα ποσά διαφορετικών αγορών δεν αθροίζονται και καμία εκ των δύο αγορών δεν είχε από μόνη της αξία τουλάχιστον πέντε ευρώ (5 €) ώστε το Μέλος να δικαιούται πόντο, αν το Μέλος προβεί σε αγορά αξίας οχτώ ευρώ (8 €) και αργότερα προβεί σε νέα αγορά αξίας επτά ευρώ (7 €) θα δικαιούται έναν (1) πόντο για την πρώτη αγορά και έναν (1) πόντο για την δεύτερη αγορά, κλπ.).
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πόντων, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, είναι η σύνδεση του Μέλους στον λογαριασμό του στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς μέσω του διαδικτυακού τόπου brandsgalaxy.gr. Αντίστοιχα απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαργύρωση πόντων, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, είναι η σύνδεση του Μέλους στον λογαριασμό του στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr.
 • Οι πόντοι κάθε αγοράς αποδίδονται στον λογαριασμό ως δεσμευμένοι και μπορούν να εξαργυρωθούν με το πέρας 14 ημερών από την τιμολόγηση της παραγγελίας.
 • Σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι κερδισμένοι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσόν της επιστροφής και οι εξαργυρωμένοι πόντοι θα επιστραφούν είτε στην ίδια μορφή είτε σε μορφή κουπονιού μόλις επιστραφεί το προϊόν.
 • Οι παροχές, προσφορές και προνόμια που διατίθενται από την BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ο χρόνος ισχύος τους και ο τρόπος εξαργύρωσης των πόντων για την απόκτησή τους αναφέρονται στον «Πίνακα Παροχών Προγράμματος Πιστότητας BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που επισυνάπτεται στο τέλος των παρόντων όρων. Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μεταβάλλει μονομερώς οποτεδήποτε τις διατιθέμενες παροχές, προσφορές και προνόμια του Προγράμματος ή/και τον χρόνο ισχύος τους ή/και τον τρόπο εξαργύρωσης των πόντων για την απόκτησή τους και να τροποποιεί τον «Πίνακα Παροχών Προγράμματος Πιστότητας BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Κάθε Μέλος μπορεί να συμβουλεύεται τον «Πίνακα Παροχών Προγράμματος Πιστότητας BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ώστε να ενημερώνεται για τις ισχύουσες κάθε φορά παροχές, προσφορές και προνόμια που διατίθενται από την BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και τον τρόπο εξαργύρωσης των πόντων για την απόκτησή τους.
 • Οι πόντοι που αποκτούνται από το Μέλος ισχύουν για δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία της αγοράς κατά την οποία αποκτήθηκαν (για παράδειγμα οι πόντοι που αποκτήθηκαν στις 18 Ιουνίου του 2021 θα λήξουν στις 18 Δεκεμβρίου του 2022).
 • Οι πόντοι κάθε Μέλους μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο για την απόκτηση των παροχών, προσφορών και προνομίων που εκάστοτε διατίθενται από την BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. μέσω του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr στο πλαίσιο του Προγράμματος. Οποιαδήποτε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος), προσφορά ή προνόμιο ρητώς αποκλείεται και η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξαργύρωση των πόντων με οποιονδήποτε τρόπο δεν προβλέπεται στο παρόν Πρόγραμμα και στον επισυναπτόμενο «Πίνακα Παροχών Προγράμματος Πιστότητας BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ή για αντικατάσταση των πόντων με χρήμα ή οποιοδήποτε είδος.
 • Η εξαργύρωση από το Μέλος πόντων προϋποθέτει ότι ο αριθμός των πόντων που το Μέλος διαθέτει είναι επαρκής για την απόκτηση της παροχής, προσφοράς, προνομίου που επιθυμεί να λάβει με την εξαργύρωση των πόντων.
 • H εξαργύρωση πόντων από το Μέλος συνεπάγεται την αφαίρεσή των εξαργυρωθέντων πόντων από το σύνολο των πόντων του Μέλους και κατά συνέπεια τη μείωση των διαθέσιμων πόντων του Μέλους.
 • Οι πόντοι κάθε Μέλους καταχωρούνται στο λογαριασμό του Μέλους στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr και κάθε Μέλος μπορεί να ενημερώνεται για τους πόντους που έχει συγκεντρώσει μέσω του λογαριασμού του στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr. ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@brandsGalaxy.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 211 1894400.
 • Κατόπιν διακοπής της εγγραφής οπουδήποτε Μέλους στο διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr για οποιονδήποτε λόγο η συμμετοχή στο Πρόγραμμα τερματίζεται αυτομάτως και ακυρώνονται όλοι οι πόντοι του Μέλους το οποίο και απολύει στο εξής την ιδιότητα του Μέλους.
 • Κατά την διαδικασία εγγραφής του μέλους, πραγματοποιείται επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του η σύνδεση του οποίου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από Ελληνικό Πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
 • Εγγραφή με αριθμό κινητού τηλεφώνου που ήδη υπάρχει στη βάση δεν δύναται να ολοκληρωθεί. Το μέλος μπορεί να επικοινωνήσει στο 211 1894400 για επίλυση του θέματος (Δευτέρα – Παρασκευή: 8:30 – 21:00 και Σάββατο 9:30 – 15:30).

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΗΞΗ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε Μέλους στο Πρόγραμμα:

μπορεί καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διακοπεί:

οικειοθελώς από το Μέλος κατόπιν αιτήματος στην BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.

 • από την BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω άρνησης παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων κατά την παράδοση αυτών, λόγω παραβίασης των παρόντων όρων ή των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. που βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr, λόγω αντισυμβατικής ή παράνομης συμπεριφοράς, λόγω συμπεριφοράς αντιβαίνουσας στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη, κλπ.).

σε περίπτωση που το Μέλος αντιτάσσεται στην ή περιορίζει την επεξεργασία των προσωπικών ή μη δεδομένων του τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος.

διακόπτεται καθ’ οιονδήποτε χρόνο αυτομάτως:

σε περίπτωση διακοπής για οποιονδήποτε λόγο της εγγραφής του Μέλους στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr ή/και απώλειας για οποιονδήποτε λόγο της ιδιότητας του μέλους στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr ή/και κατάργησης/διαγραφής για οποιονδήποτε λόγο του λογαριασμού του Μέλους στον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr.

σε περίπτωση που η διενέργεια του Προγράμματος ή οποιουδήποτε σταδίου/μέρους του Προγράμματος (π.χ. η συγκέντρωση ή εξαργύρωση των πόντων, η διάθεση των παροχών, προσφορών, προνομίων του Προγράμματος, κλπ.) καθίσταται αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας βίας.

σε περίπτωση λήξης ή τερματισμού του Προγράμματος για οποιονδήποτε λόγο.

σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητας του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr

Σε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής οποιουδήποτε Μέλους στο Πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο, η ιδιότητα του Μέλους απολύεται οριστικά και η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει όλους τους πόντους του Μέλους και το Μέλος δεν θα δικαιούται πλέον οποιαδήποτε παροχή, προσφορά ή προνόμιο του Προγράμματος. Τυχόν εκ νέου απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους και συμμετοχή στο Πρόγραμμα κατόπιν προηγούμενης απώλειας της ιδιότητας του Μέλους και διακοπής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται την αναβίωση και συνέχιση της διακοπείσας συμμετοχής αλλά αποτελεί καινούρια συμμετοχή στο Πρόγραμμα και συνεπώς το Μέλος δεν δικαιούται ούτε έχει οποιαδήποτε αξίωση σε τυχόν πόντους που είχε συγκεντρώσει ή/και τυχόν παροχές, προσφορές ή προνόμια που δικαιούταν κατά τη διακοπείσα συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Η εταιρεία BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. έχει επίσης κάθε δικαίωμα κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει την συμμετοχή Μέλους στο Πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο. Τυχόν άρση της αναστολής συνεπάγεται τη συνέχιση της ανασταλείσας συμμετοχής και το Μέλος δικαιούται κανονικά τους πόντους που είχε συγκεντρώσει ή/και τυχόν παροχές, προσφορές ή προνόμια που δικαιούταν (εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν) κατά την ανασταλείσα συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και τον «Πίνακα Παροχών Προγράμματος Πιστότητας BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρεται ότι η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια να μεταβάλει μονομερώς τις διατιθέμενες παροχές, προσφορές και προνόμια του Προγράμματος ή/και τον χρόνο ισχύος τους ή/και τον τρόπο εξαργύρωσης των πόντων για την απόκτησή τους ή/και τον χρόνο ισχύος των πόντων ή/και τον τρόπο απόκτησης και υπολογισμού των πόντων και τον τρόπο επιβράβευσης των αγορών από τον διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr, την διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, κλπ.

Το Πρόγραμμα και οι παρόντες όροι θα είναι σε ισχύ (όπως τυχόν από καιρό εις καιρό θα τροποποιούνται) για όσο χρόνο καθορίζει η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια. Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει οποτεδήποτε (ακόμη και άμεσα) για οποιονδήποτε λόγο το Πρόγραμμα χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία.

Κάθε Μέλος φέρει την ευθύνη να ελέγχει περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις των παρόντων όρων ή/και του «Πίνακα Παροχών Προγράμματος Πιστότητας BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr μετά από κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων ή/και του «Πίνακα Παροχών Προγράμματος Πιστότητας BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» λογίζεται ως αποδοχή των σχετικών τροποποιήσεων.

Το Μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της BRANDSGALAXY Α.Ε., για οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων ή/και του «Πίνακα Παροχών Προγράμματος Πιστότητας BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ή/και του Προγράμματος καθώς και για τον τυχόν τερματισμό του Προγράμματος, αφού ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα παροχών, προσφορών και προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητά της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..

Σε περίπτωση αιτήματος του μέλους για διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα διαγραφής του σε αντίγραφα ασφαλείας. Μετά το πέρας των 30 ημερών διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα από τα αντίγραφα ασφαλείας. Το μέλος ενημερώνεται όμως ότι ακόμα και μετά την πάροδο αυτών των 30 ημερών η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα διατηρεί τα φορολογικά δεδομένα των αγορών του, ενώ θα διατηρούνται και κάποια βασικά δεδομένα του μέλους, που θα παραμένουν στα αρχεία της για την διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας τους. Αυτά αφορούν τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση του σε κωδικοποιημένη ψηφιακή μορφή (Hash), με σκοπό την διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εφόσον ζητηθεί από το μέλος να διαγραφούν τα προσωπικά του στοιχεία, τότε η παραπάνω διαδικασία θα γίνει στην βάση πελατών της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε που διατηρεί δηλαδή και ως μέλος του e-shop και έως μέλος του προγράμματος προνομίων.

Σε περίπτωση που το μέλος δεν κάνει χρήση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων (4) ετών από την τελευταία συναλλαγή που έγινε στο «Brands Galaxy Loyalty Club», η συμμετοχή θα απενεργοποιείται αυτόματα. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης με τα μέλη η εταιρεία BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα επικοινωνεί στα μέλη, τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία απενεργοποίησης της συμμετοχής, με γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Η επικοινωνία αυτή δεν θα πραγματοποιείται προς τα μέλη που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία από την εταιρεία BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Σε περίπτωση που το μέλος έπειτα από την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων, επιθυμεί την επανένταξή του στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Brands Galaxy Loyalty Club», θα χρειαστεί να εγγραφεί εκ νέου στο πρόγραμμα καθώς δε δύναται να ενεργοποιηθεί ξανά η συμμετοχή για την οποία είχε ζητήσει τη διαγραφή

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1. Νομική Βάση και Διαφάνεια Επεξεργασίας Επικαιροποίηση Δεδομένων

Η «BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» ενημερώνει το μέλος και το μέλος του προγράμματος αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερο για τα κάτωθι:

3.1.α. Για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών του προγράμματος «Brands Galaxy Loyalty Club» όπως περιγράφεται κατωτέρω, η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης δηλαδή α) η συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα με την καταγραφή και ανάλυση των αγορών του και η επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του, β) η ενημέρωση του μέλους για ειδικές προσφορές και προνομιακές υπηρεσίες καθώς και γ) η γενική ανάλυση της γενικής αγοραστικής τάσης των μελών του προγράμματος είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το μέλος κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα «Brands Galaxy Loyalty Club» και των δεδομένων που παράγονται από τις συναλλαγές του

Έννομα συμφέροντα: H BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.

Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS/Viber) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας θα επιλέξει στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στο πρόγραμμα πιστότητας «Brands Galaxy Loyalty Club», για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον το μέλος δεν έχει αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, προνομιακή και εξειδικευμένη ενημέρωση για τα προϊόντα της, για ειδικές ή/και γενικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, την επικοινωνία με το μέλος για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Επίσης η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε μπορεί να επικοινωνεί με το μέλος μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως SMS,Viber κλπ. για λόγους καλύτερης επικοινωνίας με τα μέλη και ελέγχου του κόστους επικοινωνίας. Τα μέλη έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιεί η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε για την ενημέρωσή τους ή και να ζητούν τον τερματισμό της εμπορικής επικοινωνίας, μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στον ιστότοπο του προγράμματος πιστότητας, είτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@brandsgalaxy.gr, είτε με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό 211 1894400. Το μέλος ενημερώνεται ότι οι αλλαγές στις προτιμήσεις αυτές έχουν χρόνο υλοποίησης έως και 30 ημέρες, για τεχνικούς λόγους και ότι εφόσον έχει αντιταχθεί στην εμπορική επικοινωνία της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δεν θα δύναται να λαμβάνει μηνύματα ενημέρωσης για τα προνόμιά του και την λήξη των πόντων. Διευκρινίζεται ότι η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα κανάλια επικοινωνίας για την μη εμπορική επικοινωνία με το μέλος που αφορά την χρήση των προνομίων του και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

3.1.β. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων και οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στην εταιρεία BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά. Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ειδικά του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που το μέλος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα «Brands Galaxy Loyalty Club» ή μεταγενέστερα, θα γίνεται μέσω του ιστότοπου του προγράμματος με επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους.

3.2. Είδος και αποδέκτες προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα Μελών

3.2.α. Είδος Προσωπικών Δεδομένων:

Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που παράγονται από την χρήση των προνομίων από το μέλος:

i. για την εκτέλεση των όρων του προγράμματος επιβράβευσης «Brands Galaxy Loyalty Club»

ii. για την επικοινωνία γενικών ή ειδικών προσφορών προς το μέλος και την ενημέρωσή του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της

iii. για την παροχή των προνομίων και την ανάλυση και έρευνα της αγοραστικής τάσης των πελατών της (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, επισκεψιμότητα, είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του πελατολογίου της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση,

iv. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και εννόμων συμφερόντων της, όπως σε περιπτώσεις υποθέσεων ενώπιον ρυθμιστικών, διοικητικών ή Δικαστικών αρχών και για την διασφάλιση ότι το μέλος είναι ενήλικο φυσικό πρόσωπο και κάτοικος Ελλάδος.

3.2.β. Αποδέκτες Δεδομένων:

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους δύνανται να είναι:

i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ii. Οι φορολογικές, ελεγκτικές δικαστικές, ρυθμιστικές, κλπ. αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου.

iii. Η εταιρεία με την επωνυμία «QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY Α.Ε.», η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία με την ως άνω εταιρεία.

iv. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και ανάλυσης δεδομένων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση των μελών.

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους οι υπάλληλοι και προστήσαντες της BRANDSGιLAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. καθώς και οι πάσης φύσεως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται συμβατικά για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεών τους.

3.2.γ. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων:

Κάθε μέλος, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματά του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. (ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού) και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας

ii. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του που σχετίζονται με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα πιστότητας

iii. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με το πρόγραμμα πιστότητας

iv. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με το πρόγραμμα πιστότητας, και

v. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του που σχετίζονται με το πρόγραμμα πιστότητας.

Τα ως άνω δικαιώματα του το μέλος μπορεί ειδικότερα να ασκήσει ως εξής:

Για το δικαίωμα / υποχρέωση πρόσβασης και διόρθωσης / συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα «Brands Galaxy Loyalty Club» να δουν, διορθώσουν/ συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα:

στον ιστότοπο του προγράμματος με επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους

υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@brandsgalaxy.gr ή dpo@brandsgalaxy.gr

Για το δικαίωμα λήψης αντιγράφου ή φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η BRANDSGALAXY παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα «Brands Galaxy Loyalty Club» να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας στο μορφότυπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@brandsgalaxy.gr ή dpo@brandsgalaxy.gr ή στην διεύθυνση Αστροναυτών 2, Μαρούσι 15125 ( Υπόψη DPO).

Για το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) καθώς και το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με τα προνομία του προγράμματος «Brands Galaxy Loyalty Club», το μέλος μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@brandsgalaxy.gr ή dpo@brandsgalaxy.gr ή γραπτή επιστολή στην διεύθυνση Αστροναυτών 2, Μαρούσι 15125 (Υπόψη DPO).

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του και αν απαιτείται περισσότερος χρόνος θα ενημερώσει κατάλληλα το μέλος. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι είναι πιθανό κάποια ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του να διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίηση του μέλους, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες πράγματι ανήκουν στο μέλος/φυσικό πρόσωπο που αιτείται την συγκεκριμένη ενέργεια.

Η διαγραφή του μέλους από το πρόγραμμα «Brands Galaxy Loyalty Club» μπορεί να γίνει ως εξής:

i. Αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην διεύθυνση Αστροναυτών 2, Μαρούσι 15125 (Υπόψη DPO)

ii. Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@brandsgalaxy.gr

Κάθε μέλος μπορεί επίσης να ζητήσει οποτεδήποτε την παύση αποστολής εμπορικής επικοινωνίας, σε ένα ή και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του (Εmail, SMS στο κινητό του τηλέφωνο ή Viber στο κινητό του τηλέφωνο):

i. μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στον ιστότοπο https://brandsgalaxy.gr/ στο menu «Προφίλ»

ii. να επικοινωνήσει στο κέντρο εξυπηρέτησης μελών «Brands Galaxy Loyalty Club» (Δευτέρα – Παρασκευή: 8:30 – 21:00 και Σάββατο 9:30 – 15:30)

iii. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@brandsgalaxy.gr , dpo@brandsgalaxy.gr

Το μέλος θα πρέπει να γνωρίζει επίσης ότι, λόγω της φύσης της λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας «Brands Galaxy Loyalty Club», η τυχόν άσκηση κάποιων από τα ως άνω δικαιώματα και ιδίως του δικαιώματος αντίταξης ή περιορισμού στην επεξεργασία και, μερικής ή ολικής, διαγραφής των δεδομένων του μέλους, θα επιφέρει και την λήξη της παρούσας συμβατικής σχέσης και συνεπώς της συμμετοχής του μέλους στο πρόγραμμα «Brands Galaxy Loyalty Club» της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και την διαγραφή των πόντων που έχει συλλέξει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, διότι χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων του μέλους δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα προνομίων.

3.2.δ. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. έως ότου το μέλος ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Brands Galaxy Loyalty Club». Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. καθώς και τις δηλώσεις του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος στα συστήματα της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

3.2.ε. Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας:

Το μέλος ενημερώνεται ότι η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση από το μέλος ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της εγγραφής μέλους.

3.2.στ. Υποχρέωση Διαφάνειας:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους το μέλος δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στο email DPO@brandsgalaxy.gr και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από τις ενέργειες της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr)

3.2.ζ. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας:

Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστήσαντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά.

Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, τις τεχνικές δυνατότητες της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και των συνεργατών της, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. , οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστήσαντες της/βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος προνομίων δύναται να επιτρέπει συνδυαστικές προσφορές με τρίτα μέρη προς τα μέλη του προγράμματος, χωρίς όμως να διαβιβάζει ή κοινοποιεί τα δεδομένα τους και γενικώς εγγυάται ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του μέλους θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεσή του μέλους.

¬¬

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

H BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αρχική ή επιγενόμενη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή ηθική βλάβη του Μέλους ή κάθε τρίτου οφειλόμενη σε οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με το Πρόγραμμα, τις παροχές, προσφορές και προνόμια του Προγράμματος και τη χρήση του Προγράμματος από το Μέλος.

Το Πρόγραμμα και οι παροχές, προσφορές και προνόμια του Προγράμματος παρέχονται από ελευθεριότητά της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εξαργύρωσης των πόντων του Προγράμματος ή μη απόδοσης των παροχών, προσφορών και προνομίων του Προγράμματος για οποιονδήποτε λόγο.

Το Πρόγραμμα διέπεται πέραν των παρόντων όρων και από τους λοιπούς όρους που εκάστοτε βρίσκονται αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο www.brandsGalaxy.gr (ενδεικτικά Όροι Χρήσης και Συναλλαγών, Ασφάλεια Συναλλαγών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Ρυθμίσεις Cookies, κλπ.).

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος (ή κάθε άλλο κείμενο στο οποίο το παρόν κείμενο παραπέμπει) αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής, στο σύνολο του ή κατά ένα μέρος του, οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Κάθε αντισυμβαλλόμενος της BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Η μη ενάσκηση από την BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται τη παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες όροι συντάσσονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το Πρόγραμμα, οι καταναλωτές μπορούν να συμπληρώνουν και αποστείλουν τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ενότητα «Επικοινωνία» του διαδικτυακού τόπου www.brandsGalaxy.gr ή να απευθύνονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@brandsGalaxy.gr, μέσω τηλεφώνου στο 211 1894400 ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., Αστροναυτών 2 Τ.Κ. 15125, Μαρούσι.

 

Πίνακας Παροχών Προγράμματος Πιστότητας BRANDSGALAXY Α.Ε.

 

Αναφέρονται οι ισχύουσες παροχές, προσφορές και προνόμια που διατίθενται από την BRANDSGALAXY Α.Ε. και ο τρόπος εξαργύρωσης των πόντων για την απόκτησή τους.

 

Παροχές/Προσφορές/Προνόμια Αριθμός πόντων που εξαργυρώνονται για την απόκτηση της Παροχής/Προσφοράς/Προνομίου Χρονική περίοδος ισχύος Παροχής/Προσφοράς/Προνομίου
5 πόντοι εγγραφής   18 μήνες
5 πόντοι = 1€  εξαργύρωση ανά 5 πόντους